Αλιεία & Τουρισμός

Η Πράξη “Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου και Ευρώτα” αποσκοπεί στη δημιουργία και ενίσχυση οργανικών συνδέσεων μεταξύ της αλιείας και του τουρισμού. Καθώς οι δύο δραστηριότητες στην περιοχή αναφοράς έχουν αποσπασματικό και μονοδιάστατο χαρακτήρα μέχρι σήμερα, αποτελούν πολύ καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη συνεργειών οι οποίες, θα συνδυάσουν το όσο το δυνατό ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με την ανάδειξη των φυσικών πόρων της περιοχής. 

Στο πλαίσιο των ενεργειών του έργου, ο Δικαιούχος θα διοργανώσει τέσσερα (4) εκπαιδευτικά εργαστήρια με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) και ειδικότερα με τους τοπικούς αλιείς, τις δημόσιες αρχές, την τοπική τουριστική βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών αναφορικά με τις αναπτυξιακές δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν από την ανάπτυξη γαλάζιων τουριστικών δράσεων βασισμένων στην τοπική αλιευτική κληρονομία και παράδοση. Παράλληλα, τα τέσσερα εργαστήρια θα λειτουργήσουν αμφίδρομα, παρέχοντας στους ειδικούς επιστήμονες του φορέα υλοποίησης πρωτογενή δεδομένα για την ανάπτυξη ενός σχετικού ψηφιακού οδηγού καλών πρακτικών (best practices e handbook), ο οποίος θα συνδυάσει την τοπική προσέγγιση με διεθνώς καταγεγραμμένες διεθνείς πρακτικές για την παραγωγή τοπικά εφαρμόσιμων λύσεων. Παράλληλα, τα σχετικά πορίσματα θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία μίας πλατφόρμας γαλάζιου τουρισμού, η οποία θα ενσωματώσει υπάρχοντα δεδομένα αλλά και θα παραμείνει ανοικτή στη συμπλήρωση της από το ευρύ κοινό και η οποία θα λειτουργήσει ως έγκυρος πληροφοριακός οδηγός γαλάζιου τουρισμού.

Οι δύο πυλώνες (εκπαιδευτικά σεμινάρια και e-handbook / πλατφόρμα γαλάζιου τουρισμού) θα παρουσιαστούν στην τελική τους μορφή σε ειδική επιστημονική εκδήλωση, ανοικτή στο ευρύ κοινό και με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, με σκοπό να διασαφηνιστεί ο δυνητικός τους ρόλος σε μία βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική. Παράλληλα και στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ειδικού βιωματικού δρώμενου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υπό την εποπτεία ειδικευμένου εκπαιδευτικού, με σκοπό την εκπαίδευση του νεανικού κοινού στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την αντίληψης της σύνδεσης του με την τοπική παράδοση και κληρονομιά. Τέλος το έργο συμπληρώνεται από κατάλληλες δράσεις και ενέργειες δημοσιότητας.

 

Σχετικά με εμάς

Η Πράξη Αλιεία και Τουρισμός: Δημιουργία οφελών για τις τοπικές κοινότητες της Ανατολικής Πελοποννήσου και Ευρώτα που υλοποιείται από το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) αποσκοπεί στη δημιουργία και ενίσχυση οργανικών συνδέσεων μεταξύ της αλιείας και του τουρισμού.