Αλιευτικός Τουρισμός

Τι είναι ο αλιευτικός τουρισμός; Αλιευτικός τουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού, η οποία συνίσταται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών συνδεδεμένων με την αλιεία, τη σπογγαλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τις σχετικές με αυτές πρακτικές και τεχνικές, παραδόσεις και τοπικά έθιμα, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία. 

Ο Αλιευτικός τουρισμός περιλαμβάνει επίσης 

•  την επίδειξη τεχνικών αλιείας και της χρήσης συγκεκριμένων μεθόδων και εργαλείων από τους ίδιους τους τουρίστες-επισκέπτες ή και την άμεση και ενεργό συμμετοχή των τουριστώνεπισκεπτών σε αυτές τις δραστηριότητες και πρακτικές,  

• την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης σε παράκτιες, παρόχθιες και παραλίμνιες περιοχές αλιευτικών κοινοτήτων,  

• την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν με στόχο την ψυχαγωγία και την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών του επισκέπτη-τουρίστα μέσω της επαφής του με την αλιεία και την σπογγαλιεία και το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της και τέλος την διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων για όλα τα ανωτέρω.  Με δύο λόγια: Ο αλιέας επιβιβάζει τουρίστες στο σκάφος του, βγαίνει μαζί τους για ψάρεμα, δείχνοντάς τους τον τρόπο ψαρέματος με παραγάδι ή στατικά δίχτυα, έναντι αμοιβής, ενώ οι επιβάτες μπορούν να ψαρέψουν και αυτοί με καλάμι, συρτή ή καθετή.  

Ποια τα οφέλη για τον αλιέα; 

• Ο αλιευτικός τουρισμός παρέχει ένα επιπλέον εισόδημα. 

• Ο αλιευτικός τουρισμός απαιτεί μικρότερη προσπάθεια για απολαβή ίδιου εισοδήματος. 

• Στον αλιευτικό τουρισμό χρησιμοποιείται πολύ μικρότερο μήκος διχτυών και λιγότερα παραγάδια, με αποτέλεσμα να πιάνονται πολύ λιγότερα ψάρια. Σε βάθος χρόνου δίνεται η δυνατότητα στα ιχθυοαποθέματα να ανακάμψουν.