Δράσεις

Στο πλαίσιο των ενεργειών της πράξης, το ΚΕΑΝ διοργάνωσε τέσσερα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαστήρια σε στενή συνεργασία με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders). Πιο συγκεκριμένα, αυτοί οι φορείς περιλάμβαναν τους τοπικούς αλιείς, τις δημόσιες αρχές, την τοπική τουριστική βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών. Σκοπός αυτών των εργαστηρίων ήταν η εξερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που προκύπτουν από την ανάπτυξη γαλάζιων τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες βασίζονται στην τοπική αλιευτική κληρονομία και παράδοση.

Τα εργαστήρια αυτά διεξήχθησαν με αμφίδρομο τρόπο, παρέχοντας στους επιστήμονες του φορέα υλοποίησης πρωτογενή δεδομένα για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού οδηγού καλών πρακτικών (best practices e handbook). Αυτός ο οδηγός συνδυάζει την τοπική προσέγγιση με διεθνώς καταγεγραμμένες διεθνείς πρακτικές, προσφέροντας λύσεις που είναι εφαρμόσιμες στην τοπική πραγματικότητα. Παράλληλα, τα πορίσματα από αυτά τα εργαστήρια θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μίας εκπαιδευτικής Πλατφόρμας Γαλάζιου Τουρισμού.

Η εν λόγω πλατφόρμα θα ενσωματώνει υπάρχοντα δεδομένα αλλά θα παραμείνει ανοικτή για την συμπλήρωση από το ευρύ κοινό. Στόχος της θα είναι να λειτουργεί ως ένας έγκυρος πληροφοριακός οδηγός για τον γαλάζιο τουρισμό. Τόσο οι δύο πυλώνες – τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και το e-handbook, όσο και η Πλατφόρμα Γαλάζιου Τουρισμού – θα παρουσιαστούν σε μία ειδική ψηφιακή επιστημονική εκδήλωση. Αυτή η εκδήλωση θα είναι ανοικτή στο ευρύ κοινό και θα συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες, με σκοπό να διασαφηνίσουν τον δυνητικό ρόλο αυτών των πρωτοβουλιών σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική. Τέλος, το έργο συμπληρώνεται με κατάλληλες δράσεις και ενέργειες δημοσιότητας, προβάλλοντας τα αποτελέσματα και τη σημασία της πρωτοβουλίας.